Wolontariuszem może być każdy-

- wolontariat seniorów w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej

 Życie człowieka w wieku senioralnym kształtowane jest przez wiele czynników, wśród których ważne miejsce zajmuje jego wieloaspektowa aktywność. Prowadzona jest ona na rozmaitych polach, dotyczy różnych ludzi i wielu przestrzeni życiowego funkcjonowania człowieka. Interakcja z otoczeniem zewnętrznym, będąca wynikiem aktywności, pobudza do rozwoju i doskonalenia wszystkich sfer osobowości człowieka. Odbywa się ona poprzez podejmowanie zadań wśród ludzi oraz dla ich dobra. Powyższe zadanie polegało będzie działaniach wolontariackich wykonywanych przez osoby w wieku senioralnym. Zadania te skierowane będą głównie na prowadzeniu działań w obrębie porządkowym, tj. pomocy w sprzątaniu i utrzymaniu porządku w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, a także w różnych innych działalnościach naszej placówki, których jest wiele: pomoc dzieciom w nauce i zagospodarowaniu czasu wolnego, pomoc osobom bezdomnym oraz niepełnosprawnym w pokonywaniu codziennych trudności. Powierzone zadania nasi wolontariusze będą wykonywali zgodnie z wykształceniem, zainteresowaniami oraz umiejętnościami, jakimi się odznaczają. Osoby te w ramach zadania trzymają ciepły posiłek oraz możliwość skorzystania z usług świadczonych przez naszą placówkę.
Zadanie wykonywane będzie w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9 w Toruniu.

Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej od wielu lat zajmuje się szeroko rozumianą pomocą Od wielu już lat osoby te pomagają nam podczas różnych zajęć oraz przedsięwzięć, poświęcając swój wolny czas na niesieniu pomocy innym osobom, które tego potrzebują, a także pomagają w naszej placówce w czynnościach porządkowych, aby mogła dobrze funkcjonować. Osoby te mają niespożyte pokłady dobrej woli i chęci niesienia pomocy, dzięki temu czują się potrzebne oraz zadowolone, ze mogą pomóc. Od kilku lat posiadamy grupę seniorów wolontariuszy, którzy chętnie pomagają w czynnościach porządkowych w naszej placówce. Zadania skierowane jest do grupy 10 osób w wieku senioralnym, które w sposób bezinteresowny będą pomagały w dbaniu o czystość i porządek oraz pomogą osobom bezdomnym, niepełnosprawnym oraz dzieciom.

Zakładanymi celami powyższego zadania są:
1. Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez pomoc w czynnościach porządkowych,
2. Integracja z innymi seniorami oraz podopiecznymi Centrum Pielęgnacji Caritas,
3. Chęć współpracy i niesienia pomocy innym,
4. Pomoc dzieciom w nauce i zagospodarowaniu czasu wolnego,
5. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz bezdomnym w przezwyciężaniu codziennych trudności.

Liczymy, że rezultaty realizacji powyższego zadania będą trwałe i w dużym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów. Dzięki czasowi wolnemu, jakim dysponują seniorzy nasza placówka będzie świadczyła swoje usługi w miłej i przyjaznej atmosferze oraz dzięki wniesionej pomocy podopieczni Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej będą mieli zaspokojone potrzeby społeczne.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Prowadzenie działań terapeutyczno - edukacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień oraz terapii zajęciowej dla osob uzależnionych od alkoholu.

 

Opis grupy :

Docelową grupą adresatów zadania będą dorosłe osoby uzależnione od alkoholu, które korzystają z pomocy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej w liczbie 20 osób, z których część będzie brała udział w zajęciach w małych grupach oraz indywidualnie. Rekrutacja odbędzie się w Centrum Pielęgnacji Caritas poprzez ogłoszenie ustne oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń informacji z tytułem zadania i jego celami.

Opis działań planowanych do realizacji:

Powyższe zadanie polegało będzie na prowadzeniu działań informacyjno – edukacyjnych wraz z profilaktyką i zajęciami manualnymi z zakresu terapii zajęciowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Nasze działania będą realizowane przez 200 dni w roku po 2 godziny i swoim zasięgiem obejmą 20 osób, które borykają się z problemem uzależnienia od alkoholu. Zajęcia odbywały się będą w dni robocze w roku 2019 w sposób grupowy a także w miarę potrzeb indywidualny. Zajęcia polegały będą na przekazywaniu informacji dotyczących uzależnienia od alkoholu w formie ustnej oraz poprzez prezentacje multimedialne a także omawianie prezentowanych tematów . W ramach działań uczestnicy otrzymają ciepły posiłek oraz będą także mieli zajęcia manualne z zakresu terapii zajęciowej, dzięki którym nauczą się współpracy, a także rozwiną w sobie zainteresowania. Ponadto w ramach treningów higienicznych oraz społeczno – zawodowych, przekazana zostanie wiedza dotycząca dbania o higienę osobistą, bycia asertywnym i stanowczym w odmawianiu, poprawy komunikacji interpersonalnej.

Cele realizacji zadania:

Zakładane cele programowe: 1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych, 2. Przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, 3. Współdziałanie z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób uzależnionych, 4. Uświadomienie skutków spożywania alkoholu na płaszczyźnie społecznej, rodzinnej, ekonomicznej i zawodowej, 5. Wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz wiary w pokonanie nałogu, 6. Zwiększenie zdolności do trwałego utrzymania abstynencji, 7. Zwiększenie zdolności do rozwiązywania problemów osobistych, 8. Kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania używek, 9. Wskazanie konstruktywnych dróg samorealizacji i form spędzania wolnego czasu, 10. Zastosowanie technik pracy z zakresu terapii zajęciowej, 11. Promowanie zdrowego stylu życia.

Harmonogram działań:

 

 

Rekrutacja uczestników od 01-01-2019 do 31-01-2019 
Prowadzenie zajęć z uczestnikami dotyczących profilaktyki uzależnień od 01-01-2019 do 31-12-2019 
Prowadzenie zajęć z zakresu terapii zajęciowej z uczestnikami od 01-01-2019 do 31-12-2019 
Przygotowywanie gorących posiłków dla uczestników od 01-01-2019 do 31-12-2019 
Prowadzenie zajęć dotyczących dbania o higienę osobistą od 01-01-2019 do 31-12-2019 
Dojazd uczestników do placówek o charakterze pomocowym od 01-01-2019 do 31-12-2019 
Zaopatrzenie uczestników w obuwie, odzież i bieliznę od 01-01-2019 do 31-12-2019

Droga do samodzielności 2019

 

Termin realizacji projektu: 01 styczeń 2019 r. do dnia 31 grudzień 2019 r.

 1. Warunki reakrutacji do projektu: Do projektu mogą zostać zakwalifikowane dorosłe osoby niepełnosprawne, niezależnie od wieku, płci i wykształcenia, wykazujące braki w sferach życia, które 

  będą kształtowane i rozwijane w ramach projektu. Osoby te zobowiązane są najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu przedstawić 

  aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, lub aktualne orzeczenie równoważne 

  (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), z zastrzeżeniem że udział osób 

  niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów 

  ostatecznych projektu (warunek nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o stopniu lekkim, wydane z uwagi na upośledzenie 

  umysłowe). Beneficjenci muszą się rekrutować z województwa kujawsko-pomorskiego. W procesie rekrutacji nie mają znaczenia takie czynniki jak miejsce zamieszkania, zatrudnienie czy uczestnictwo w WTZ.
 2. Formy wsparcia realizowane  wramach projektu:  terapia zajęciowa, trening prowadzenia gospodarstwa domowego grupowo, trening funkcjonowania społecznego grupowo, trening funkcjonowania codziennego indywidualnie, rehabilitacja ruchowa, pomoc psychologiczna, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, dowóz beneficjentów.
 3. Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu-ZOBACZ TUTAJ
 4. Aktualności dotyczące realizowanego projektu:
 •   od stycznia 2019 r. trwa rekrutacja beneficjentów do projektu, który zakończy się z dniem 31 grudzień 2019 r

Projekt "Droga do samodzielności 2018"

 1. Projekt współwinansowany jest ze środków PFRON
 2. Termin realizacji projektu: 01 styczeń 2018 r. do dnia 31 grudzień 2018 r.
 3. Warunki reakrutacji do projektu: Do projektu mogą zostać zakwalifikowane dorosłe osoby niepełnosprawne, niezależnie od wieku, płci i wykształcenia, wykazujące braki w sferach życia, które 

  będą kształtowane i rozwijane w ramach projektu. Osoby te zobowiązane są najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu przedstawić 

  aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, lub aktualne orzeczenie równoważne 

  (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), z zastrzeżeniem że udział osób 

  niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów 

  ostatecznych projektu (warunek nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o stopniu lekkim, wydane z uwagi na upośledzenie 

  umysłowe). Beneficjenci muszą się rekrutować z województwa kujawsko-pomorskiego. W procesie rekrutacji nie mają znaczenia takie czynniki jak miejsce zamieszkania, zatrudnienie czy uczestnictwo w WTZ.
 4. Formy wsparcia realizowane  wramach projektu:  terapia zajęciowa, trening prowadzenia gospodarstwa domowego grupowo, trening funkcjonowania społecznego grupowo, trening funkcjonowania codziennego indywidualnie, rehabilitacja ruchowa, pomoc psychologiczna, zajęcia komputerowe, dowóz beneficjentów.
 5. Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu- zobacz
 6. Aktualności dotyczące realizowanego projektu:
 •   od stycznia 2018 r. trwała rekrutacja beneficjentów do projektu, który zakończył się z dniem 31 grudzień 2018 r
 • Zapraszamy o bliższe informacje na recepcję lub pod nr tel.: 56 659 03 97.