Projekt "Droga do samodzielności 2018"

 1. Projekt współwinansowany jest ze środków PFRON
 2. Termin realizacji projektu: 01 styczeń 2018 r. do dnia 31 grudzień 2018 r.
 3. Warunki reakrutacji do projektu: Do projektu mogą zostać zakwalifikowane dorosłe osoby niepełnosprawne, niezależnie od wieku, płci i wykształcenia, wykazujące braki w sferach życia, które 

  będą kształtowane i rozwijane w ramach projektu. Osoby te zobowiązane są najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu przedstawić 

  aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, lub aktualne orzeczenie równoważne 

  (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), z zastrzeżeniem że udział osób 

  niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów 

  ostatecznych projektu (warunek nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o stopniu lekkim, wydane z uwagi na upośledzenie 

  umysłowe). Beneficjenci muszą się rekrutować z województwa kujawsko-pomorskiego. W procesie rekrutacji nie mają znaczenia takie czynniki jak miejsce zamieszkania, zatrudnienie czy uczestnictwo w WTZ.
 4. Formy wsparcia realizowane  wramach projektu:  terapia zajęciowa, trening prowadzenia gospodarstwa domowego grupowo, trening funkcjonowania społecznego grupowo, trening funkcjonowania codziennego indywidualnie, rehabilitacja ruchowa, pomoc psychologiczna, zajęcia komputerowe, dowóz beneficjentów.
 5. Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu- zobacz
 6. Aktualności dotyczące realizowanego projektu:
 •   od stycznia 2018 r. trwała rekrutacja beneficjentów do projektu, który zakończył się z dniem 31 grudzień 2018 r
 • Zapraszamy o bliższe informacje na recepcję lub pod nr tel.: 56 659 03 97.