Klub Samopomocy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej

Zadaniem Klubu jest zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu i opieki, zajęć wspierająco - aktywizujących oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb społecznych, socjalnych i zdrowotnych, podnoszenie jakości życia, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, kształtowanie nowych kompetencji prowadzących do osiągnięcia jak najwyższej samodzielności życiowej oraz zapobieganie izolacji społecznej.

 

Celami szczegółowymi działalności Klubu będą:

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;

- motywowanie do aktywności, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu pracy, organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji);

- wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, usamodzielnianie finansowe);

- usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego);

- poprawa zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej;

- kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych dostosowanych do potrzeb
i możliwości uczestników;

- kształtowanie nawyków codziennego i prawidłowego dbania o higienę osobistą;

- wypracowanie umiejętności przygotowywania prostych posiłków z uwzględnieniem prac porządkowych;

- wypracowanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem;

- kształtowanie zachowań i osobowości w sferze intelektualnej, emocjonalnej
i duchowej;

- rozwój umiejętności społecznych uczestników;

- nauka zagospodarowania czasu wolnego w sposób aktywny;

- współpraca z innymi ośrodkami i instytucjami;

- wszechstronna pomoc i wsparcie dla uczestników oraz ich rodzin.