"Droga do samodzielności"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW PFRON w roku 2017

 

  • WARUNKI REKRUTACJI PROJEKTU: Zajęcia organizowane są dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim lub aktualnym równoważnym orzeczeniu (orzeczenie orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)

 

  • HARMONOGRAM POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU:

terapia zajęciowa- od stycznia do grudnia 2017; ( od 8:00 do 16:00; od poniedziałku do piątku)

terapia pedagogiczna - od stycznia do grudnia 2017; ( od 13:00 do 17:00 ;według harmonogramu)

wsparcie psychologiczne - od stycznia do grudnia 2017; (od 12:00 do 16:00; od poniedziałku do piątku)

zajęcia komputerowe - od stycznia do grudnia 2017 (od 9:00 do 13:00; od poniedziałku do piątku)

trening czynności życia codziennego indywidualnie - od stycznia do grudnia 2017;(od 8:00 do 16:00; od poniedziałku do piątku)

trening czynności życia codziennego grupowo - od stycznia do grudnia 2017; (od 8:00 do 16:00; od poniedziałku do piątku)

rehabilitacja ruchowa - od stycznia do grudnia 2017; ( według harmonogramu)

 

 

  • TERMIN REALIZACJI PROJEKTU oraz FORMY WSPARCIAOd stycznia do grudnia 2017 oferujemy zakwalifikowanym osobom następujące formy wsparcia: terapia zajęciowa, terapia pedagogiczna, wsparcie psychologiczne, zajęcia komputerowe, trening czynności życia codziennego, rechabilitacja ruchowa.

W ramach realizowanych przez Centrum Pielęgnacji Caritas działań beneficjenci nabywają wiele umiejętności służących samodzielnemu funkcjonowaniu. Efekty tych działań są zróżnicowane, w zależności od form wsparcia w jakich będą brali udział. Korzystając z rehabilitacji ruchowej beneficjenci usprawniąją swoją kondycję fizyczną. Działania te przyczyniąją się również do poprawy funkcjonowania organizmu oraz powrotu do zdrowia po urazach oraz w zniwelowaniu braków sfery fizycznej. Zajęcia komputerowe rozwijają u beneficjentów umiejętności w komunikowaniu się z otoczeniem, wyszukiwania informacji. Uczestnicy projektu nabywają tym samym kompetencje, które mogą przyczynić się do łatwiejszego poszukiwania pracy. Dzięki wsparciu psychologicznemu beneficjenci otrzymują indywidualną pomoc w rozwiązywaniu problemów, a także wzmocnią swoje poczucie własnej wartości oraz uczą się radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W ramach treningu funkcjonowania codziennego uczestnicy nabywają umiejętności funkcjonowania samodzielnie w gospodarstwie domowym, z zakresu higieny osobistej, estetyki i porządku, planowania własnego budżetu, farmakologii i innych dziedzin. W ramach zajęć z pedagogiem u beneficjentów podtrzymane oraz przywrócone zostają umiejętności edukacyjne. Terapia zajęciowa pozwala uczestnikom odkryć własne gusta estetyczne, nauczyć się funkcjonowania w grupie, rozwinąć umiejętności kulinarne. Celem podejmowanych działań są również odkrywanie oraz kształtowanie własnych zainteresowań, rozbudzanie kreatywnej postawy wobec siebie i świata, rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej. Dzięki wykonanym pracom oraz udziałom w kiermaszach beneficjenci wnoszą  swój wkład w tworzenie kultury. W ramach zajęć przygotowują się do prezentacji swojej twórczości artystycznej w formie przedstawień teatralnych, co wzmocnia u nich poczucie własnej wartości oraz da im satysfakcję z wykonanego zadania. Wszelkie wyjścia do instytucji użyteczności publicznej, kina, teatru, muzeów, planetarium służą uspołecznieniu beneficjentów, przełamaniu barier w kontaktach ze środowiskiem oraz zwiększeniu ich poziomu kulturalnego. Różnica pomiędzy treningiem funkcjonowania codziennego a terapią zajęciową polega na tym, że każda z tych form ma na celu nabycie przez beneficjentów innych sprawności. Trening funkcjonowania codziennego ma na celu nauczyć beneficjentów radzić sobie w środowisku domowym oraz ze sprawami codziennymi, w sferach: higieny, zarządzania budżetem, farmakologii załatwiania spraw urzędowych, itp. Celem terapii zajęciowej jest poszerzenie zdolności manualnych beneficjentów, wzmocnienie ich poczucia własnej wartości, poszerzenie kręgu zainteresowań. W okresie od stycznia do grudnia 2017r. zajęcia odbywają się w formie ciągłej przez 5 dni w tygodniu.