Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Opublikowano w realizowane projekty

Prowadzenie działań terapeutyczno - edukacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień oraz terapii zajęciowej dla osob uzależnionych od alkoholu.

 

Opis grupy :

Docelową grupą adresatów zadania będą dorosłe osoby uzależnione od alkoholu, które korzystają z pomocy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej w liczbie 20 osób, z których część będzie brała udział w zajęciach w małych grupach oraz indywidualnie. Rekrutacja odbędzie się w Centrum Pielęgnacji Caritas poprzez ogłoszenie ustne oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń informacji z tytułem zadania i jego celami.

Opis działań planowanych do realizacji:

Powyższe zadanie polegało będzie na prowadzeniu działań informacyjno – edukacyjnych wraz z profilaktyką i zajęciami manualnymi z zakresu terapii zajęciowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Nasze działania będą realizowane przez 200 dni w roku po 2 godziny i swoim zasięgiem obejmą 20 osób, które borykają się z problemem uzależnienia od alkoholu. Zajęcia odbywały się będą w dni robocze w roku 2019 w sposób grupowy a także w miarę potrzeb indywidualny. Zajęcia polegały będą na przekazywaniu informacji dotyczących uzależnienia od alkoholu w formie ustnej oraz poprzez prezentacje multimedialne a także omawianie prezentowanych tematów . W ramach działań uczestnicy otrzymają ciepły posiłek oraz będą także mieli zajęcia manualne z zakresu terapii zajęciowej, dzięki którym nauczą się współpracy, a także rozwiną w sobie zainteresowania. Ponadto w ramach treningów higienicznych oraz społeczno – zawodowych, przekazana zostanie wiedza dotycząca dbania o higienę osobistą, bycia asertywnym i stanowczym w odmawianiu, poprawy komunikacji interpersonalnej.

Cele realizacji zadania:

Zakładane cele programowe: 1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych, 2. Przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, 3. Współdziałanie z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób uzależnionych, 4. Uświadomienie skutków spożywania alkoholu na płaszczyźnie społecznej, rodzinnej, ekonomicznej i zawodowej, 5. Wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz wiary w pokonanie nałogu, 6. Zwiększenie zdolności do trwałego utrzymania abstynencji, 7. Zwiększenie zdolności do rozwiązywania problemów osobistych, 8. Kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania używek, 9. Wskazanie konstruktywnych dróg samorealizacji i form spędzania wolnego czasu, 10. Zastosowanie technik pracy z zakresu terapii zajęciowej, 11. Promowanie zdrowego stylu życia.

Harmonogram działań:

 

 

Rekrutacja uczestników od 01-01-2019 do 31-01-2019 
Prowadzenie zajęć z uczestnikami dotyczących profilaktyki uzależnień od 01-01-2019 do 31-12-2019 
Prowadzenie zajęć z zakresu terapii zajęciowej z uczestnikami od 01-01-2019 do 31-12-2019  - w kwietniu zajęcia indywidualne lub w grupach dwuosobowych
Przygotowywanie gorących posiłków dla uczestników od 01-01-2019 do 31-12-2019 
Prowadzenie zajęć dotyczących dbania o higienę osobistą od 01-01-2019 do 31-12-2019 
Dojazd uczestników do placówek o charakterze pomocowym od 01-01-2019 do 31-12-2019 
Zaopatrzenie uczestników w obuwie, odzież i bieliznę od 01-01-2019 do 31-12-2019