Samodzielność i pomoc - projekt PFRON

s. Jadwiga. Opublikowano w realizowane projekty

Termin realizacji projektu: 01 styczeń 2019 r. do dnia 31 grudzień 2019 r.

 1. Warunki rekrutacji do projektu: Beneficjentami powyższego projektu są osoby niepełnosprawne, które z powodu stanu zdrowia i ograniczonych możliwości nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb życia codziennego i funkcjonować w społeczeństwie. postaci wspierania i pomocy podczas wykonywania czynności codziennych w ich środowisku domowym.postaci wspierania i pomocy podczas wykonywania czynności codziennych w ich środowisku domowym. W ramach rekrutacji będzie przeprowadzony z potencjalnym beneficjentem kwestionariusz, ułatwiający stworzenie planu pomocy, a także pomocny w ocenie oczekiwań i potrzeb z jakimi dany beneficjent się zgłosi. Kwalifikowane będą tylko osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub posiadające równoważne wydane przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA bądź też inny organ do spraw rentowych .

Formy wsparcia realizowane  w ramach projektu: świadczenie usług wspierających dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Aktualności dotyczące realizowanego projektu: do uczestnictwa w projekcie można się zapisać telefonicznie: +48 56 659 03 97 lub osobiście ( lub za pośrednictwem innej osoby) )w naszej recepcji pod adresem Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej ul. Wyszyńskiego 7/9, 87-100 Toruń

Wolontariuszem może być każdy-

s. Jadwiga. Opublikowano w realizowane projekty

- wolontariat seniorów w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej

 

 Życie człowieka w wieku senioralnym kształtowane jest przez wiele czynników, wśród których ważne miejsce zajmuje jego wieloaspektowa aktywność. Prowadzona jest ona na rozmaitych polach, dotyczy różnych ludzi i wielu przestrzeni życiowego funkcjonowania człowieka. Interakcja z otoczeniem zewnętrznym, będąca wynikiem aktywności, pobudza do rozwoju i doskonalenia wszystkich sfer osobowości człowieka. Odbywa się ona poprzez podejmowanie zadań wśród ludzi oraz dla ich dobra. Powyższe zadanie polega na działaniach wolontariackich wykonywanych przez osoby w wieku senioralnym.

Zadania te skierowane jest głównie na prowadzeniu działań w obrębie porządkowym, tj. pomocy w sprzątaniu i utrzymaniu porządku w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, a także w różnych innych działalnościach naszej placówki, których jest wiele: pomoc dzieciom w nauce i zagospodarowaniu czasu wolnego, pomoc osobom bezdomnym oraz niepełnosprawnym w pokonywaniu codziennych trudności. Powierzone zadania nasi wolontariusze wykonują zgodnie z wykształceniem, zainteresowaniami oraz umiejętnościami, jakimi się odznaczają. 
Zadanie wykonywane jest w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9 w Toruniu.

Od wielu już lat osoby te pomagają nam podczas różnych zajęć oraz przedsięwzięć, poświęcając swój wolny czas na niesieniu pomocy innym osobom, które tego potrzebują, a także pomagają w naszej placówce w czynnościach porządkowych, aby mogła dobrze funkcjonować. Osoby te mają niespożyte pokłady dobrej woli i chęci niesienia pomocy, dzięki temu czują się potrzebne oraz zadowolone, ze mogą pomóc. Od kilku lat posiadamy grupę seniorów wolontariuszy, którzy chętnie pomagają w czynnościach porządkowych w naszej placówce. Zadania skierowane jest do osób w wieku senioralnym, które w sposób bezinteresowny będą pomagały w dbaniu o czystość i porządek oraz pomogą osobom bezdomnym, niepełnosprawnym oraz dzieciom.

Zakładanymi celami powyższego zadania są:
1. Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez pomoc w czynnościach porządkowych,
2. Integracja z innymi seniorami oraz podopiecznymi Centrum Pielęgnacji Caritas,
3. Chęć współpracy i niesienia pomocy innym,
4. Pomoc dzieciom w nauce i zagospodarowaniu czasu wolnego,
5. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz bezdomnym w przezwyciężaniu codziennych trudności.

Dzięki czasowi wolnemu, jakim dysponują seniorzy nasza placówka będzie świadczyła swoje usługi w miłej i przyjaznej atmosferze oraz dzięki wniesionej pomocy podopieczni Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej będą mieli zaspokojone potrzeby społeczne.

 

Droga do samodzielności 2019

s. Jadwiga. Opublikowano w realizowane projekty

 

Termin realizacji projektu: 01 styczeń 2019 r. do dnia 31 grudzień 2019 r.

 1. Warunki reakrutacji do projektu: Do projektu mogą zostać zakwalifikowane dorosłe osoby niepełnosprawne, niezależnie od wieku, płci i wykształcenia, wykazujące braki w sferach życia, które 

  będą kształtowane i rozwijane w ramach projektu. Osoby te zobowiązane są najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu przedstawić 

  aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, lub aktualne orzeczenie równoważne 

  (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), z zastrzeżeniem że udział osób 

  niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów 

  ostatecznych projektu (warunek nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o stopniu lekkim, wydane z uwagi na upośledzenie 

  umysłowe). Beneficjenci muszą się rekrutować z województwa kujawsko-pomorskiego. W procesie rekrutacji nie mają znaczenia takie czynniki jak miejsce zamieszkania, zatrudnienie czy uczestnictwo w WTZ.
 2. Formy wsparcia realizowane  wramach projektu:  terapia zajęciowa, trening prowadzenia gospodarstwa domowego grupowo, trening funkcjonowania społecznego grupowo, trening funkcjonowania codziennego indywidualnie, rehabilitacja ruchowa, pomoc psychologiczna, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, dowóz beneficjentów.
 3. Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu-ZOBACZ TUTAJ
 4. Aktualności dotyczące realizowanego projektu:
 •   od stycznia 2019 r. trwa rekrutacja beneficjentów do projektu, który zakończy się z dniem 31 grudzień 2019 r

Zostań rodzicem zastępczym - Stwórz rodzinę

Opublikowano w realizowane projekty

kampania promujaca rodzicielstwo zastepcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzi nabór kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

DLACZEGO RODZINA ZASTĘPCZA ? Ponieważ na całym świecie ta reguła się sprawdza. Także w Toruniu. Pilotowaliśmy utworzenie wielu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Wiemy, że ta idea jest dobra.

Dlaczego? Z jednej strony „rodzice zastępczy” oferują rzeczy bezcenne: swoje i uczucia, swój czas, swoje zaangażowanie przyjmując do siebie dzieci z domów dziecka. Z drugiej strony polskie Państwo oraz Miasto Toruń wspiera ich finansowo i fachowo – szkoleniami, stałą opieką psychologiczno-pedagogiczną. Wiemy, że zdecydować się na taki krok nie jest łatwo. Wiemy jednak, że warto.

Skąd? Koordynowaliśmy utworzenie wielu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Rodzinnych - czyli takich, w których miłość, dom i rodzina to nie są puste słowa, pozbawione znaczenia słowa. Dorasta w nich 397 dzieci, które skazane byłyby na życie w domach dziecka. Dorastają w atmosferze miłości i ochrony. Dostają to, co w ich wieku jest najważniejsze. Marzymy o tym, aby otworzyć kolejne rodzinne domy dziecka i stworzyć kolejne rodziny zastępcze, w których dzieci odnajdą prawdziwą miłość i rodzinne ciepło.

Jak? Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu o procedury określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne powiatu. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 42 szczegółowo określa wymagania, które musi spełniać osoba, która chciałaby pełnić funkcję rodziny zastępczej.

Czekamy na Państwa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c w godz. poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30 we wtorki od godz. 8.00 – 16.00. Udzielimy również odpowiedzi na wszelkie Państwa zapytania pod numerem tel. 56-65-08-562, 56-65-08- 583 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.mopr.torun.pl.

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

s. Jadwiga. Opublikowano w realizowane projekty

Prowadzenie działań terapeutyczno - edukacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień oraz terapii zajęciowej dla osob uzależnionych od alkoholu.

 

Opis grupy :

Docelową grupą adresatów zadania będą dorosłe osoby uzależnione od alkoholu, które korzystają z pomocy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej w liczbie 20 osób, z których część będzie brała udział w zajęciach w małych grupach oraz indywidualnie. Rekrutacja odbędzie się w Centrum Pielęgnacji Caritas poprzez ogłoszenie ustne oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń informacji z tytułem zadania i jego celami.

Opis działań planowanych do realizacji:

Powyższe zadanie polegało będzie na prowadzeniu działań informacyjno – edukacyjnych wraz z profilaktyką i zajęciami manualnymi z zakresu terapii zajęciowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Nasze działania będą realizowane przez 200 dni w roku po 2 godziny i swoim zasięgiem obejmą 20 osób, które borykają się z problemem uzależnienia od alkoholu. Zajęcia odbywały się będą w dni robocze w roku 2019 w sposób grupowy a także w miarę potrzeb indywidualny. Zajęcia polegały będą na przekazywaniu informacji dotyczących uzależnienia od alkoholu w formie ustnej oraz poprzez prezentacje multimedialne a także omawianie prezentowanych tematów . W ramach działań uczestnicy otrzymają ciepły posiłek oraz będą także mieli zajęcia manualne z zakresu terapii zajęciowej, dzięki którym nauczą się współpracy, a także rozwiną w sobie zainteresowania. Ponadto w ramach treningów higienicznych oraz społeczno – zawodowych, przekazana zostanie wiedza dotycząca dbania o higienę osobistą, bycia asertywnym i stanowczym w odmawianiu, poprawy komunikacji interpersonalnej.

Cele realizacji zadania:

Zakładane cele programowe: 1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych, 2. Przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, 3. Współdziałanie z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób uzależnionych, 4. Uświadomienie skutków spożywania alkoholu na płaszczyźnie społecznej, rodzinnej, ekonomicznej i zawodowej, 5. Wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz wiary w pokonanie nałogu, 6. Zwiększenie zdolności do trwałego utrzymania abstynencji, 7. Zwiększenie zdolności do rozwiązywania problemów osobistych, 8. Kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania używek, 9. Wskazanie konstruktywnych dróg samorealizacji i form spędzania wolnego czasu, 10. Zastosowanie technik pracy z zakresu terapii zajęciowej, 11. Promowanie zdrowego stylu życia.

Harmonogram działań:

 

 

Rekrutacja uczestników od 01-01-2019 do 31-01-2019 
Prowadzenie zajęć z uczestnikami dotyczących profilaktyki uzależnień od 01-01-2019 do 31-12-2019 
Prowadzenie zajęć z zakresu terapii zajęciowej z uczestnikami od 01-01-2019 do 31-12-2019  - w kwietniu zajęcia indywidualne lub w grupach dwuosobowych
Przygotowywanie gorących posiłków dla uczestników od 01-01-2019 do 31-12-2019 
Prowadzenie zajęć dotyczących dbania o higienę osobistą od 01-01-2019 do 31-12-2019 
Dojazd uczestników do placówek o charakterze pomocowym od 01-01-2019 do 31-12-2019 
Zaopatrzenie uczestników w obuwie, odzież i bieliznę od 01-01-2019 do 31-12-2019

Projekt "Droga do samodzielności 2018"

s. Jadwiga. Opublikowano w realizowane projekty

 1. Projekt współwinansowany jest ze środków PFRON
 2. Termin realizacji projektu: 01 styczeń 2018 r. do dnia 31 grudzień 2018 r.
 3. Warunki reakrutacji do projektu: Do projektu mogą zostać zakwalifikowane dorosłe osoby niepełnosprawne, niezależnie od wieku, płci i wykształcenia, wykazujące braki w sferach życia, które 

  będą kształtowane i rozwijane w ramach projektu. Osoby te zobowiązane są najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu przedstawić 

  aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, lub aktualne orzeczenie równoważne 

  (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), z zastrzeżeniem że udział osób 

  niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów 

  ostatecznych projektu (warunek nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o stopniu lekkim, wydane z uwagi na upośledzenie 

  umysłowe). Beneficjenci muszą się rekrutować z województwa kujawsko-pomorskiego. W procesie rekrutacji nie mają znaczenia takie czynniki jak miejsce zamieszkania, zatrudnienie czy uczestnictwo w WTZ.
 4. Formy wsparcia realizowane  wramach projektu:  terapia zajęciowa, trening prowadzenia gospodarstwa domowego grupowo, trening funkcjonowania społecznego grupowo, trening funkcjonowania codziennego indywidualnie, rehabilitacja ruchowa, pomoc psychologiczna, zajęcia komputerowe, dowóz beneficjentów.
 5. Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu- zobacz
 6. Aktualności dotyczące realizowanego projektu:
 •   od stycznia 2018 r. trwała rekrutacja beneficjentów do projektu, który zakończył się z dniem 31 grudzień 2018 r
 • Zapraszamy o bliższe informacje na recepcję lub pod nr tel.: 56 659 03 97.