Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Opublikowano w przetwarzanie danych

Celem niniejszego artykułu jest poinformowanie Państwa jakie dane zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie i do czego możemy je wykorzystywać. Wszystkie informacje zawarte w Klauzuli Informacyjnej mają znaczenie dla ochrony Państwa praw i wolności, dlatego prosimy abyście Państwo zapoznali się z treścią tego dokumentu.

 

Przetwarzając Państwa dane opieramy się o przepisy prawa, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, jak również przepisach prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

Dane przetwarzane:

Przetwarzamy dane, które Państwo podają w ramach korzystania z usług świadczonych zgodnie z zadaniami i działalnością Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej. Będą to najczęściej dane niezbędne do kontaktu z nami, np. Państwa imię i nazwisko i adres e-mail, przekazane przy pierwszym kontakcie z nasza placówką. Przetwarzamy dane osobowe, które Państwo sami dobrowolnie podają np. dane adresowe, szczegółowe dane kontaktowe, historię choroby, stopień i rodzaj niepełnosprawności i inne.

 

Po uzyskaniu odpowiedniej, pisemnej zgody, przetwarzamy również wizerunek osób (dzieci, niepełnosprawnych lub innych beneficjentów różnych realizowanych projektów), który jest utrwalany poprzez zdjęcia i nagrania video i umieszczany na stronie internetowej, Facebook, You Toube i innych, oraz prasie. Celem publikacji wizerunku jest udokumentowanie i informowanie o działalności  Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej.

 

Przetwarzamy również dane, które pozostawiają Państwo w ramach poruszania się po naszej stronie internetowej, m.in. te, które pozostawia się  w tzw. plikach cookies. 

 

 Informujemy, że na  terenie Centrum Pielęgnacji CDT prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących. 

Monitoring stosowany jest celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na obszarze monitorowanym, na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a i b ustawy o ochronie osób imienia z dn. 22 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2213).

Zapisy monitoringu mogą być przekazane uprawnionym organom i instytucjom państwowym, dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane są do momentu nadpisania, nie dłużej jednak niż 90 dni.

Informujemy, że nie posiadamy możliwości zidentyfikowania osób uwidocznionych w zapisach monitoringu, zatem w przypadku osób widocznych na monitoringu nie mają zastosowania zapisy art. 15, 16, 17, 18, 19 i 20 RODO.

W razie wątpliwości co do zakresu zbieranych danych przez te urządzenia, mogą Państwo zwrócić się do nas z pytaniem o zakres przetwarzanych danych.

 

 1) Administratorem danych (wizerunek osób) jest: Caritas Diecezji Toruńskiej, ul.  Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, którą reprezentuje dyrektor;

Lokalnym Administratorem Danych Osobowych jest : Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 7/9, 87-100 Toruń, którą reprezentuje dyrektor; nr tel +48 697 085 424, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2)Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD): Na wyżej wymieniony adres Administratora lub telefonicznie +48 56 67 44 401 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oraz dane Lokalnego Inspektora Ochrony Danych: na wyżej wymieniony adres Lokalnego Administratora lub telefonicznie +48 56 659 03 97 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3) Dobrowolność podania danych

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, proszę jednak pamiętać, iż niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi wykonanie usługi w ramach naszej działalności lub uniemożliwi odpowiedź na Państwa zapytanie.

4) Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające takie jak : PFRON lub NFZ i inne - nasze usługi są współfinansowane przez różne podmioty, w związku z tym przekazujemy Państwa dane tym podmiotom, które zgodnie z odrębnymi przepisami mają prawo do monitoringu i kontroli prawidłowości realizacji projektów, które składają się na naszą działalność.

Dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub cywilnego).

5) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do Państwa danych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,

- żądania usunięcia Państwa danych osobowych w każdym czasie,

- żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach realizacji świadczonej usługi, mogą Państwo dodatkowo skorzystać z prawa przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Proszę pamiętać, że udzieloną zgodę na przetwarzanie mają Państwo prawo cofnąć w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każde z uprawnień wymienionych powyżej mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na nasz adres: Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9, 87-100 Toruń z dopiskiem "dane osobowe" lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.