Środowiskowy Dom Samopomocy przy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej

 

 

ŚDS finansowany jest ze środków budżetu państwa.

 ŚDS dofinansowany jest ze środków Gminy Miasta Toruń.

Miejsce realizacji zadania:

Miejscem realizacji powyższego zadania jest Środowiskowy Dom Samopomocy przy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 7/9,87 - 100 Toruń.

Grupa docelowa:

Docelową grupą niniejszego zadania są osoby przewlekle chore psychicznie oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

 Opis działań:

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej funkcjonuje od dnia 01 grudnia 2019r. Jest placówką wsparcia dziennego dla osób przewlekle chorych psychicznie (typ A) oraz niepełnosprawnych intelektualnie (typ B).

 

          W Środowiskowym Domu Samopomocy przy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej prowadzone są następujące zajęcia:

treningi funkcjonowania w codziennym życiu (m.in. trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening kulinarny -w ramach którego będą przygotowywane śniadania dla wszystkich uczestników, desery a także nauczą się gotowania prostych i zrównoważonych posiłków obiadowych; trening przyszywania guzików, trening prasowania, trening prania)
- trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi (budżetowy), ma na celu naukę sporządzania listy zakupów, poznanie wartości pieniądza;
- trening prozdrowotny - pomiar ciśnienia i poziomu cukru, obliczanie własnego BMI, pogadanki dotyczące zdrowego odżywiania i zażywania leków, ćwiczenia oddechowe;   
- trening edukacyjny (funkcji poznawczych) - rozwijanie i utrzymanie umiejętności poznawczych uczestników; trening umiejętności praktycznych
- trening ogrodniczy (silwoterapia - oddziaływanie pięknem przyrody, pielęgnacja kwiatów wokół ośrodka oraz pracowniach Domu;
- treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (trening interpersonalny polegający na budowaniu pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami oraz innymi osobami, np. podczas zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury, w zakładach usługowych, podczas rozmów telefonicznych, w komunikacji internetowej, pomoc w rozwiązywaniu problemów i eliminacja zachowań agresywnych),
- treningi umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, wycieczki, spacery po parku i okolicy, zajęcia rozwijające ekspresję twórczą: muzyczno – teatralne, klub filmowy, spotkania integracyjne, okolicznościowe, gry dydaktyczne, gry planszowe, warsztaty edukacyjne, wystawy prac uczestników, udział w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez inne ośrodki wsparcia, organizowanie przedstawień teatralnych, udział w imprezach okolicznościowych: zabawa andrzejkowa, śniadanie Wielkanocne, Spotkanie Wigilijne. W ramach tego treningu uczestnicy mają także możliwość korzystania z zajęć katechetycznych oraz wsparcia duchowego ),
- poradnictwo psychologiczne indywidualne oraz grupowe – dostosowane do potrzeb i problemów uczestników
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych (m.in. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, dotarciu do jednostek ochrony zdrowia)
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
- niezbędną opiekę i wsparcie
- terapię ruchową
(m.in. gimnastykę ogólnokondycyjną, dostęp do pracowni rehabilitacyjnej, spacery i rekreację, zajęcia sportowe)
 - terapię zajęciową w pracowniach: wielofunkcyjnej, rękodzieła, multimedialnej, prozdrowotnej oraz gospodarstwa domowego
- muzykoterapię
- relaksację

Aktualności:

- zajęcia na miejscu wstrzymane od 21 października 2020 r. - do 28 lutego 2021 r. 

- bieżące nasze działania są przedstawiane w formie fotograficznej na stronie Facebook.  Zapraszamy!